Privatnost podataka

 • Privatnost podataka

  Zaštita podataka o ličnosti i Vaše privatnosti je od izuzetnog značaja za nas i na to obraćamo veliku pažnju prilikom našeg poslovanja, pa Vas u skladu sa tim obaveštavamo o vašim pravima, u vezi sa korišćenjem ovog veb sajta (u daljem tekstu: Veb-sajt), a sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL).

  Pristup Veb-sajtu i njegovo pretraživanje je slobodno. Od Vas se ne zahteva da ostavite vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na Veb-sajtu. Prilikom Vaše posete Veb-sajtu, naš server će zabeležiti uobičajene tehničke podatke koji će biti anonimni i koje koristimo samo kao bazu za našu statistiku, kako bi smo kontinuirano poboljšavali pristupačnost Veb-sajtu.

  Pristanak za ostavljanje ličnih podataka lica mlađih od 18 godina daju njihovi roditelji ili staratelji.


  Rukovodilac, korisnik i obrađivač podataka o ličnosti

  Lice koje prikuplja, obrađuje i koristi vaše lične podatke je Lena Nešić Preduzetnik, trgovina na malo hrane, pića i duvana PTR Golomeja, Beograd, Ul. Terazije 42, MB 61454845, PIB 106330470  (u daljem tekstu: Golomeja)

   

  Svrha prikupljanja, način korišćenja i vrsta podataka o ličnosti

  Golomeja prikuplja vaše lične podatke u svrhu pružanja usluga, ponuđenih na Veb-sajtu, kao što su: kupovina proizvoda putem Veb-sajta, praćenje porudžbina, e-marketing (slanje newsletter-a) i sl.

  Golomeja se obavezuje i jemči da će u svakom konkretnom slučaju vaše lične podatke obrađivati savesno, pošteno, uz primenu odgovarajućih mera zaštite u cilju sprečavanja neovlašćenog obelodanjivanja i zloupotrebe vaših ličnih podataka, a u svemu u skladu sa ZZPL-om.

  U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, koja je napred bliže opisana, Golomeja od vas može tražiti da ostavite sledeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, e-mail adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i telefon.

   

  Osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

  U napred navedenim slučajevima Golomeja prikuplja i obrađuje vaše lične podatke isključivo na osnovu vašeg pristanka.

  Pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za usluge ponuđene na Veb-sajtu i možete da ga opozovete u svako doba na način bliže opisan u narednoj rubrici.

   

  Prava davaoca ličnih podataka

  U vezi sa obradom vaših ličnih podataka imate sledeća prava: da zahtevate pristup podacima (uvid, obaveštenje i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da opozovete pristanak za obradu vaših ličnih podataka, da budete obavešteni od strane Golomeje o statusu vašeg zahteva, kao i pravo da uložite žalbu Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja.

  Pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka možete da opozovete u svako doba na jedan od sledecih načina: slanjem e-mail-a na adresu giftshop1@rakiabar.com ili slanjem pisma na Lena Nešić Preduzetnik, trgovina na malo hrane, pića i duvana Golomeja, Beograd, Ul. Terazije 42, 11 000 Beograd.

   

  Ukoliko opozovete vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti Golomeja je dužna da sve vaše podatke bez odlaganja trajno uništi, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema opoziva.

  U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti imate pravo da pokrenete odgovarajući postupak protiv Golomeje pred nadležnim organima i u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji.

  Privatnost podataka se odnosi samo na korišćenje Veb-sajta i važi samo za teritoriju Republike Srbije, a ne odnosi se na vebsajtove kojima se može pristupiti preko Veb-sajta i ne važi za teritorije drugih država.